TALIANSKA AKADÉMIA PRE CUDZINCOV

Inovačné vzdelávanie bez hraníc

 

 

Viac ako 350 prezenčných študentov talianskeho jazyka...

Jozef Mikloško - Bývalý veľvyslanec Slovenska v Taliansku

Daniela Švecová - Bývalá predsedníčka Najvyššieho súdu SR

... a mnoho ďalších diplomatov, podnikateľov, vrcholových manažérov, 

zamestnancov, právnikov, učiteľov a prekladateľov talianskeho jazyka

Karla Wursterová - Veľvyslankyňa Slovenskej republiky (4/2021 - video)

Daniela Hantuchová - Bývalá svetová tenistka č. 5 v rebríčku WTA

Patrick Hessel EY Podnikateľ roka 2015 Slovenskej republiky

Mária Čírová - Slovenská speváčka, ambasadorka UNICEF Slovensko

 

Spoločnosť ITALIANSKONSULTING bola založená na Slovensku v roku 2011.

Majiteľom a konateľom je Dr. Giovanni Gentile, ktorý má viac ako 23-ročnú skúsenosť s výučbou všeobecnej a odbornej taliančiny pre slovenské inštitúcie, akadémie, veľké nadnárodné spoločnosti, akými sú Veľvyslanectvo SR v Ríme, Slovenská národná banka, Società Dante Alighieri, Akadémia vzdelávania,                  Vzdelávací inštitút, Inštitút bankoévého vzdelávania, Berlitz Institute Humboldt Institute, ACCENTURE, AT&T, EMERSON, IBM, INTESA SAN PAOLO a mnohé ďalšie súkromné ​​spoločnosti.

 

TALIANSKA AKADÉMIA PRE CUDZINCOV ponúka:

1) Kurzy všeobecnej taliančiny s rodinnými certifikovanými učiteľmi
"CONVERSIAMO IN ITALIANO?"
 • 10 stretnutí 60 min. od pondelka do piatku (intenzívne - trvanie 2 týždne)
 • 10 stretnutí 60 min. dvakrát týždenne (trvanie 5 týždňov)
 
PRE DOSPELÝCH študenti (Erasmus), turisti, zamestnanci a imigranti (príprava na skúšku z talianskeho jazyka CILS / PLIDA na získanie talianskeho občianstva)
 
2) Kurzy odbornej taliančiny so skúsennymi rodinnými lektormi
"L'ITALIANO PER LA TUA PROFESSIONE"
 • 10 stretnutí 60 min. dvakrát týždenne (trvanie 5 týždňov)
 
PRE PROFESIONÁLOV diplomati, operní speváci, právnici, ekonómovia, lekári a opatrovatelky
 
 
3) Tútorovanie talianskeho jazyka s kvalifikovanými rodinnými a zahraničnými tútormi
"10 TÝŽDŇOV PRE TEBA"
 • 10 stretnutí 30 min. jedenkrát týždenne (trvanie 10 týždňov)
 
PRE DETI v školskom veku (od 6 do 10 rokov)
 
PRE DETI (+VŠP)
 
PRE DOSPELÝCH - PRE AKTÍVNYCH SENIOROV - PRE PROFESIONÁLOV    PRE ZAMESTNANCOV
 
 
4) Workshopy talianskej gramatiky pre zahraničných a bilingválnych študentov
"LA MIA GRAMMATICA PRATICA" 
Úroveň A1 - A2 - B1/1 - B1/2
 • 10 stretnutí 60 min. dvakrát týždenne (trvanie 5 týždňov)
 
PRE MLADÝCH - PRE DOSPELÝCH
 
 
5) Vzdelávacie semináre pre učiteľov taliančiny
"INSEGNANTI DI ITALIANO PER IL MONDO"
Úroveň A1 - A2 - B1/1 - B1/2 - B2/1 - B2/2
 • 5 stretnutí 120 min. od pondelka do piatku (intenzívne - trvanie 1 týždeň)
 • 10 stretnutí 60 min. jedenkrát týždenne (trvanie 10 týždňov)
 
PRE UČITEĽOV Ako si vytvoriť vlastnú metódu výučby talianskej gramatiky pre zahraničných študentov (všetky úrovne)
 
6) Vzdelávacie semináre pre prekladateľov talianskeho jazyka vedené skúsenými odborníkmi v rôznych sektoroch
"IL TUO MONDO DI TRADURRE"
 • 5 stretnutí 120 min. od pondelka do piatku (intenzívne - trvanie 1 týždeň)
 • 5 stretnutí 120 min. jedenkrát týždenne (trvanie 5 týždňov)
 
PRE PREKLADATEĽOV 
 
Odborná terminológia talianskeho jazyka: politika, diplomacia, právo, ekonomika, obchod, komunikácia, medicína, šport, gastronómia, turizmus
 
Po absolvovaní online kurzu / video kurzu / workshopu / seminára študenti dostanú VYSVEDČENIE O ÚČASTI e/mailom 
L'ACCADEMIA ITALIANA PER STRANIERI offre:
 
1) Corsi di italiano generale con insegnanti madrelingua certificati online
"CONVERSIAMO IN ITALIANO?"
 • 10 incontri di 60 min. da lunedì a venerdì (intensivo - durata 2 settimane)
 • 10 incontri di 60 min. due volte alla settimana (durata 5 settimane)
 
PER ADULTI studenti (Erasmus), turisti, dipendenti e immigrati      (preparazione all'esame di lingua italiana CILS/PLIDA per la cittadinanza italiana)
 
2) Corsi di italiano specialistico con insegnanti madrelingua esperti online
"L'ITALIANO PER LA TUA PROFESSIONE"
 • 10 incontri di 60 min. due volte alla settimana (durata 5 settimane)
 
PER PROFESSIONISTI diplomatici, cantanti lirici, giuristi economisti, medici e badanti
 
 
3) Tutoraggio di lingua italiana con insegnanti italiani e stranieri qualificati online
"10 SETTIMANE PER TE"
 • 10 incontri di 30 min. una volta alla settimana (durata 10 settimane)
 
PER BAMBINI in età scolare (da 6 a 10 anni)
 
PER BAMBINI E RAGAZZI (+DSA/ADHD)
 
PER ADULTI - PER ANZIANI ATTIVI - PER PROFESSIONISTI                      PER DIPENDENTI
 
 
4) Workshop di grammatica italiana per studenti stranieri
"LA MIA GRAMMATICA PRATICA" 
Livelli A1 - A2 - B1/1 - B1/2 - B2.1 - B2.2)
 • 10 incontri di 60 min. una volta alla settimana (durata 10 settimane)
 
PER BAMBINI - PER RAGAZZI - PER ADULTI
 
 
5) Seminari di formazione per insegnanti di italiano stranieri
"INSEGNANTI DI ITALIANO PER IL MONDO"
 • incontri di 120 min. da lunedì a venerdì (intensivo - durata 1 settimana)
 • 10 incontri di 60 min. una volta alla settimana (durata 10 settimane)
 
PER (FUTURI) INSEGNANTI Come creare il proprio metodo di insegnamento della grammatica italiana agli studenti stranieri (tutti i livelli)
 
6) Seminari di formazione per traduttori di lingua italiana tenuti da professionisti esperti nei vari settori
"IL TUO MONDO DI TRADURRE"
 • 10 incontri di 60 min. una volta alla settimana (durata 10 settimane)
 
PER (FUTURI) INTERPRETI E TRADUTTORI
 
Terminologia specialistica di lingua italiana: politica, diplomazia, diritto, economia, commercio, comunicazione, medicina, sport, gastronomia, turismo.
 
 
Dopo aver completato il corso/seminario online, gli studenti riceveranno                    un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE via e-mail.