TALIANSKA AKADÉMIA PRE CUDZINCOV

Inovačné vzdelávanie bez hraníc

 

Talianska kultúra, ktorá sa mi páči online!

PRE PODNIKATEĽOV, PROFESIONÁLOV,

ŠKOLITEĽOV, UČITEĽOV, TÚTOROV

A TALIANSKÝCH ŠTUDENTOV

 

Innovative platform for language training

and digital internationalization of goods and services

The Italian culture that I like online!

FOR ENTREPRENEURS, PROFESSIONALS,

ITALIAN TRAINER, TEACHERS, 

TUTORSAND AND STUDENTS

 

 

Spoločnosť ITALIANSKONSULTING bola založená na Slovensku v roku 2011.

Majiteľom a konateľom je Dr. Giovanni Gentile, ktorý má viac ako 24-ročnú skúsenosť s výučbou všeobecnej a odbornej taliančiny pre slovenské inštitúcie, akadémie, veľké nadnárodné spoločnosti, akými sú Veľvyslanectvo SR v Ríme, Slovenská národná banka, Società Dante Alighieri, Akadémia vzdelávania,                  Vzdelávací inštitút, Inštitút bankoévého vzdelávania, Berlitz Institute Humboldt Institute, ACCENTURE, AT&T, EMERSON, IBM, INTESA SAN PAOLO a mnohé ďalšie súkromné ​​spoločnosti.

 

VZDELÁVACIA PONUKA

 

 

1) Individuálne lekcie talianskej konverzácie, gramatiky a kultúry s rodinnými certifikovanými učiteľmi
 
PRE VŠETKÝCH talianska konverzácia / talianska gramatika / talianska kultúra: kinematografia, kuchyňa, literatúra, móda, hudba, politika, šport, deijny Talianska, deijny umenia a tradície
 
"IL MIO VIAGGIO NELLA CULTURA ITALIANA"

OFFERTA FORMATIVA

 
1) Lezioni individuali di conversazione, grammatica e cultura italiana con insegnanti madrelingua certificati,
 
PER TUTTI conversazione di italiano / grammatica italiana / cultura italiana: cinematografia, cucina, letteratura, moda, musica, politica, sport, Storia d’Italia, Storia dell’arte e tradizioni.
 
"IL MIO VIAGGIO NELLA CULTURA ITALIANA"

 

2) Kurzy všeobecnej taliančiny s rodinnými certifikovanými učiteľmi.
 
PRE DOSPELÝCH študenti (Erasmus), turisti, zamestnanci a imigranti (príprava na skúšku z talianskeho jazyka CILS / PLIDA na získanie talianskeho občianstva)
 
"CONVERSIAMO IN ITALIANO?"

 

 

3) Kurzy odbornej taliančiny so skúsennymi rodinnými lektormi.
 
PRE PROFESIONÁLOV diplomati, operní speváci, právnici, ekonómovia, lekári a opatrovatelky
 
"ITALIANO PER IL LAVORO"
3) Corsi di italiano specialistico con insegnanti madrelingua esperti.
 
PER PROFESSIONISTI diplomatici, cantanti lirici, giuristi economisti, medici     ed assistenti alla persona.
 
"ITALIANO PER IL LAVORO"
 

 

 

4) Tútorovanie talianskeho jazyka s kvalifikovanými rodinnými a zahraničnými tútormi.
 
PRE DETI - PRE DOSPELÝCH  PRE PROFESIONÁLOV Odborná terminológia talianskeho jazyka: politika, diplomacia, právo, ekonomika, obchod, komunikácia, medicína, šport, gastronómia, turizmus
 
"10 SETTIMANE PER TE"
4) Tutoraggio di lingua italiana con tutor madrelingua e stranieri qualificati.
 
PER BAMBINI PER ADULTI - PER PROFESSIONISTI Terminologia specialistica di lingua italiana: politica, diplomazia, diritto, economia, commercio, comunicazione, medicina, sport, gastronomia, turismo.
 
"10 SETTIMANE PER TE"

 

5) Workshopy talianskej gramatiky vedené kvalifikovanými učiteľmi.
 
PRE MLADÝCH - PRE DOSPELÝCH pre zahraničných a bilingválnych študentov.
 
"LA MIA GRAMMATICA PRATICA"
 
Úrovne A1 - A2 - B1/1 - B1/2
5) Workshop di grammatica italiana.
 
PER RAGAZZI - PER ADULTI per studenti stranieri e bilingui.
 
"LA MIA GRAMMATICA PRATICA" 
Livelli A1 - A2 - B1/1 - B1/2 

 

6) Vzdelávacie semináre vedené učiteľmi talianskeho jazyka pre cudzincov.
 
PRE UČITEĽOV  Ako si vytvoriť vlastnú metódu výučby talianskej gramatiky zahraničných študentov.
 
"INSEGNANTI DI ITALIANO PER IL MONDO"
 
Úrovne A1 - A2 - B1/1 - B1/2 - B2/1 - B2/2

 

 

7) Vzdelávacie semináre pre prekladateľov talianskeho jazyka vedené skúsenými odborníkmi v rôznych sektoroch.
 
PRE PREKLADATEĽOV  Odborná terminológia talianskeho jazyka: politika, diplomacia, právo, ekonomika, obchod, komunikácia, medicína, šport, gastronómia, turizmus
 
"IL TUO MONDO DI TRADURRE"
7) Seminari di formazione per interpreti e traduttori di lingua italiana tenuti          da professionisti qualificati nei vari settori.
 
PER INTERPRETI E TRADUTTORI Settori di specializzazione: arte, commercio, diplomazia, diritto, letteratura e medicina.
 
"IL TUO MONDO DI TRADURRE"

 

Po absolvovaní online kurzu / tútoringu / workshopu / seminára študenti dostanú VYSVEDČENIE O ÚČASTI e/mailom 
L'ACCADEMIA ITALIANA PER STRANIERI offre:
 
1) Corsi di italiano generale con insegnanti madrelingua certificati online
"CONVERSIAMO IN ITALIANO?"
  • 10 incontri di 60 min. da lunedì a venerdì (intensivo - durata 2 settimane)
  • 10 incontri di 60 min. due volte alla settimana (durata 5 settimane)
 
PER ADULTI studenti (Erasmus), turisti, dipendenti e immigrati      (preparazione all'esame di lingua italiana CILS/PLIDA per la cittadinanza italiana)
 
2) Corsi di italiano specialistico con insegnanti madrelingua esperti online
"L'ITALIANO PER LA TUA PROFESSIONE"
  • 10 incontri di 60 min. due volte alla settimana (durata 5 settimane)
 
PER PROFESSIONISTI diplomatici, cantanti lirici, giuristi economisti, medici e badanti
 
 
3) Tutoraggio di lingua italiana con insegnanti italiani e stranieri qualificati online
"10 SETTIMANE PER TE"
  • 10 incontri di 30 min. una volta alla settimana (durata 10 settimane)
 
PER BAMBINI in età scolare (da 6 a 10 anni)
 
PER BAMBINI E RAGAZZI (+DSA/ADHD)
 
PER ADULTI - PER ANZIANI ATTIVI - PER PROFESSIONISTI                      PER DIPENDENTI
 
 
4) Workshop di grammatica italiana per studenti stranieri
"LA MIA GRAMMATICA PRATICA" 
Livelli A1 - A2 - B1/1 - B1/2 - B2.1 - B2.2)
  • 10 incontri di 60 min. una volta alla settimana (durata 10 settimane)
 
PER BAMBINI - PER RAGAZZI - PER ADULTI
 
 
5) Seminari di formazione per insegnanti di italiano stranieri
"INSEGNANTI DI ITALIANO PER IL MONDO"
  • incontri di 120 min. da lunedì a venerdì (intensivo - durata 1 settimana)
  • 10 incontri di 60 min. una volta alla settimana (durata 10 settimane)
 
PER (FUTURI) INSEGNANTI Come creare il proprio metodo di insegnamento della grammatica italiana agli studenti stranieri (tutti i livelli)
 
6) Seminari di formazione per traduttori di lingua italiana tenuti da professionisti esperti nei vari settori
"IL TUO MONDO DI TRADURRE"
  • 10 incontri di 60 min. una volta alla settimana (durata 10 settimane)
 
PER (FUTURI) INTERPRETI E TRADUTTORI
 
Terminologia specialistica di lingua italiana: politica, diplomazia, diritto, economia, commercio, comunicazione, medicina, sport, gastronomia, turismo.
 
 
Dopo aver completato il corso/seminario online, gli studenti riceveranno                    un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE via e-mail.