ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

S TRADIČNOU METÓDOU VYUČOVANIA

POD VEDENÍM  SKÚSENÉHO TALIANSKEHO RODENÉHO LEKTORA

 

ODBORNÁ TALIANČINAPRE EKONÓMOV

10 týždnov (1x týždenne – 60 min.) pre mierne pokročilých (B1)*

pre eknómov, odborného personálu banky, podnikatelov,

prekladatelov a študentov vysokej školy 

od 3 do 5 študentov

 

 

 

* Požadovaná jazyková úroveň na kurzy

 

ÚROVEŇ B1 - Samostatný používateľ

 

                    TABUĽKA SEBAHODNOTENIA
P
O
R
O
Z
U
M
E
N
I
E
 
Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma mi je dostatočne známa. Dokážem pochopiť väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach. Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku.
Dokážem prečítať články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori adoptujú konkrétne postoje alebo názory. Rozumiem súčasnej literárnej próze.
 
H
O
V
O
R
E
N
I
E
Dokážem komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá mi celkom umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi. Dokážem sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory.
Dokážem prezentovať jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa na moju oblasť záujmu. Dokážem vysvetliť svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností.
P
Í
S
A
N
I
E
 
 
Dokážem napísať podrobný text o širokom rozsahu tém vzťahujúcich sa na moje záujmy. Dokážem napísať referát alebo správu, odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo proti nemu. Dokážem napísať listy, ktoré objasňujú, prečo sú niektoré udalosti a skúsenosti pre mňa osobne dôležité.

 

Lektor - Dr. Giovanni Gentile

KONVĚRZAČNÝ KURZ TALIANČINY

JAZYKOVÉ SEMINÁRE Z TALIANSKEJ GRAMATIKY

ODBORNÁ TALIANČINA PRE PRÁVNIKOV

ODBORNÁ TALIANČINA PRE LEKÁROV

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A1/A2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň A2/B1

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B1/B2

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY Úroveň B2

NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

REZERVÁČNY SYSTÉM

CENNÍK 2018

ŠTUDIJNÝ PLÁN