ÚČASŤ NA MEDZINÁNRODNÝCH

KONFERENCIÁCH A B2B STRETNUTIACH

PARTNER MEDZINÁRODNĆH 

KOOPERÁČNÝCH PODUJATÍ