KONATEĽ

 

Narodil sa v Ríme 24.11.69.

Po maturite z cudzích jazykov, nadobudol vynikajúcu znalosť anglického, francuzského             a španielskeho jazyka.

Počas štúdia na vysokej škole úspešné absolvoval písomné a ústne skúšky zo slovenského, ruského, bulharského a srbsko-chorvátskeho jazyka a literatúry a vysokoškolské ukončil            s červeným diplomom na univerzite Sapienza v Ríme s diplomovou prácou názvom Slovenská republika v procese európskej integrácie. 

Absolvoval Master Course in International Functions v oblasti medzinárodného práva            na Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale v Ríme.

Získal niekoľko štipendií od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prehlbenie svojich vedomosti študiom na Univerzite Komenského v Bratislave a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pôsobil ako lektor talianskeho jazyka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského              a na Fakulte masmédií Paneurópskejv ysokej škole v Bratislave.

Bol prvým koordinátorom banky úloh, zadaní a maturitných testov talianskeho jazyka             na Slovensku pre Štátny pedagogicky ústav.

Okrem toho bol členom komisie na overovanie jazykových znalosti pracovníkov vysielaných     do Talianska pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky a spolupracoval so Veľvyslanectvom Slovenskej republiky a Slovenským inštitútom    v Ríme.

Od roku 1998, aktívne vyučoval taliansky jazyk v mnohých verejných a súkromných inštitúciách na Slovensku vykonal prekladateľskú a tlmočníckú činnosť pre mnohé talianské a slovenské spoločnosti.

Bol vymenovaný za predsedu skúšobnej komisie pre odborné skúšky tlmočníkov                          a prekladateľov zo slovenského a talianskeho jazyka pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Bol zvolený za člena výkonného výboru Slovenskej asosiácie prekladateľov a tlmočníkov.

Viedol odborné semináre pre prekladateľov talianskeho jazyka pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Spolupracoval s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v rámci testovania       z talianskeho jazyka pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Bol viceprezidentom neziskovej asociácie ASPIM EUROPA v Turíne, ktoré podporuje malé       a stredné podniky v rôznych krajnách sveta.

Bol spoluzakladateľom a prezidentom občianského združenia PRIATELIA TALIANSKEJ      A SLOVENSKEJ KULTÚRY, ktoré organizuje a propaguje ekonomické, podnikatelské, obchodné  a kultúrne aktivity medzi Talianskom a Slovenskom. 

Je majiteľom a konateľom spoločností  ITALIANSKONSULTING , ktorá poskytuje komplexné poradenské služby a odborné vzdelávanie v talianskom jazyku a organizuje podnikateľské misie na podporu internacionalizácie talianskych firiem na slovenskom trhu.

Je spoločníkom spoločností EDUCATION UNITED INVESTMENTS, ktorá sidlí v Bratislave   a zaoberá sa internacionalizáciou vysokoškolškého vzdelávania.

Je zakladateľom a riaditeľom medzinárodného festivalu DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA.

Je tvorcom a odborným garantom online platformy videí talianskej kultúry pre podnikateľov, učiteľov a študentov taliančiny VIDEO ITALY ÁNO

Súčasne pôsobí aj vo Viedni v jazykovej škole pre romanských jazykov Alegría