DESAŤ LINGVISTÝCH AKTIVÍT

NA ZÍSKANIE CERTIFIKÁTU

O ZNALOSTI TALIANSKEHO JAZYKA

 

 

1. VYPOČUŤ SI TEXT
2.  ČÍTAŤ TEXT
3.  PREKLADAŤ TEXT
4.  ROBIŤ DIKTÁT
5.  ŠTUDOVAŤ GRAMATICKÉ PRAVIDLA
6.  OBOHACOVAŤ SLOVNÚ ZÁSOBU
7.  NAUČIŤ SA UŽITOČNÉ FRÁZY
8.  PRECVIČOVAŤ GRAMATIKU
9.  VEDIEŤ VIESŤ KONVERZÁCIU
10. VYJADRIŤ SA PROSTREDNICTVOM ÚSTNEJ/PÍSOMNEJ PREZENTÁCIE