SPOLOČNÝ EURÓPSKY

REFERENČNÝ RAMEC PRE JAZYKY

 

Úroveň C2

Skúsený používateľ

 

                                           TABUĽKA SEBAHODNOTENIA
 
P
O
R
O
Z
U
M
E
N
I
E
Nemám žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania, dokonca aj keď je prejav rodeného hovoriaceho veľmi rýchly za predpokladu, že mám dosť času na to, aby som sa si zvykol na jeho výslovnosť.
Ľahko čítam v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela.
 
H
O
V
O
R
E
N
I
E
 
Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a  dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy. Dokážem sa vyjadrovať plynulo a  presne vyjadrovať jemné odtienky významu. Ak pri vyjadrovaní sa narazím na problém, dokážem sa vrátiť a preformulovať danú pasáž tak ľahko, že ostatní to ani nepostrehnú.
Dokážem podať jasný a plynulý opis alebo zdôvodnenie v štýle, ktorý sa hodí pre daný kontext a s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich.
 
P
Í
S
A
N
I
E
 
 
 
 
 
Dokážem napísať hladko plynúci text v príslušnom štýle. Dokážem napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich. Dokážem napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach.