VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

KURZY A CIEĽOVÉ SKUPINY

 

TALIANČINA PRE DETI A DOSPELÝCH  na všetkých úrovniach (A1/C2):

 

TALIANČINA PRE PRÁVNIKOV pre mierne pokročilých a pokročilých (B2)*

právnici, koncipienti, podnikatelia, prekladatelia a študenti

 

TALIANČINA PRE EKONOMOV pre mierne pokročilých a pokročilých (B2)*

ekonómovia, odborný personál bánk, podnikatelia, prekladatelia a študenti

 

TALIANČINA PRE OBCHODNÍKOV pre pokročilých (B2/C1)*

advokáti, podnikatelia, manažéri, zamestnanci firiem, prekladatelia a študenti

* Požadovaná jazyková úroveň na kurzy (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky).

 

VŠETKY KURZY VEDIE IBA SKÚSENÝ

RODENÝ LEKTOR AJ CEZ SKYPE

 
 

 

TRVANIE KURZOV: 3/6/12 mesiacov
VYUČOVACIE HODINY: 24/48/96 
INTENZITA: 45/60/90 minút 1/2x týždenne
LEKTOR: Dr. Giovanni Gentile
18-ročnú profesionálnu skúsenosť v oblasti vzdelávania

 

NOVINKA 2016

 

ODBORNÉ A AMATERSKÉ KURZY TALIANSKEJ

KUCHYNE V TALIANSKU A NA SLOVENSKU

  šéfkuchári, mladí kuchári, cukrári, pizza majstri, amatéri, turisti.

 ** Kurzy vedú iba šéfkuchári, ktorí vykonávajú svoju profesiu v Michelinom označenej reštaurácii.

                                                                                                                                                        

VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE.pdf

 

TEST Z TALIANSKEJ GRAMATIKY 2016.pdf

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ TALIANČINY SO SKÚSENÝM RODENÝM LEKTOROM 2016.pdf

 

ODBORNÉ A AMATERSKÉ KURZY TALIANSKEJ KUCHYNE S MICHELINSKÝM ŠÉFKUCHÁROM.pdf

 

ODBORNÝ WORKSHOP TALIANSKEJ KUCHYNE PRE GOURMET KLUB RÍM 20.11.2015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

ODBORNÉ A AMATERSKÉ KURZY TALIANSKEJ KUCHYNE S MICHELINSKÝM ŠÉFKUCHÁROM.pdf

 

MICHELINSKÝ ŠÉFKUCHÁR ANGELO TROIANI - PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS.pdf

 

DR. GIOVANNI GENTILE- PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS.pdf

 

 

 

Narodil sa v Ríme 24.11.69. Po maturite z cudzích jazykov, nadobudol vynikajúcu znalosť anglického, španielskeho jazyka. 

Počas štúdia na vysokej škole úspešné absolvoval písomné a ústne skúšky zo slovenského, ruského, bulharského a srbsko-chorvátskeho jazyka a literatúry a vysokoškolské ukončil s červeným diplomom na univerzite La Sapienza v Ríme www.uniroma.it s diplomovou prácou s názvom Slovenska republika v procese európskej integrácie. 

Absolvoval master štúdium v oblasti medzinárodného práva na Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale v Ríme www.sioi.org

Získal niekoľko štipendií od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (www.minedu.sk) na prehĺbenie svojich vedomosti študiom na Univerzite Komenského v Bratislave www.uniba.sk a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach www.upjs.sk.

Pôsobil ako lektor talianskeho jazyka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole v Bratislave www.paneurouni.com.

Bol prvým koordinátorom banky úloh, zadaní a maturitných testov talianskeho jazyka pre Štátny pedagogický ústav www.statpedu.sk

Okrem toho bol členom komisie na overovanie jazykových znalosti pracovníkov vysielaných do Talianska pre Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky www.mzv.sk a spolupracoval so Slovenskou ambasádou (www.mzv.sk/web/rim) a Slovenským inštitútom v Ríme www.mzv.sk/web/rim.

Od roku 1998, aktívne vyučoval taliansky jazyk v mnohých verejných a súkromných inštitúciách na Slovensku. Počas tohto obdobia vykonal prekladateľskú a tlmočnícku činnosť pre mnohých talianskych a slovenských podnikateľov.

Bol vymenovaný za predsedu skúšobnej komisie pre odborné skúšky tlmočníkov a prekladateľov pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky www.justice.gov.sk a bol zvolený za člena výkonného výboru Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov ww.sapt.sk.

Už niekoľko rokov vedie odborné semináre pre prekladateľov talianskeho jazyka pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V súčasností spolupracuje s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (www.nucem.sk) v rámci testovania z talianskeho jazyka pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Je majiteľom a konateľom spoločností ITALIANSKONSULTING, členom Taliansko-Slovenskej obchodnej komory http://camit.sk/sk/uvod, ktorá poskytuje poradenské služby a odborné vzdelávanie v talianskom jazyku a organizuje podnikateľské misie na podporu internacionalizácie talianskych firiem na slovenskom trhu www.youtube.com/watch?v=AP1zvaSdLT8 www.youtube.com/watch?v=-V4OJmLGX74.

Je spoločníkom spoločností EDUCATION UNITED INVESTMENTS, ktorá sidlí v Bratislave a zaoberá sa internacionalizáciou vysokoškolškého vzdelávania.

Je zakladateľom a riaditeľom medzinárodného festivalu DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA www.youtube.com/watch?v=kywlcsivUpo

Je viceprezidentom neziskovej asociácie ASPIM EUROPA v Turíne www.aspimeuropa.com, ktoré podporuje malé a stredné podniky v rôznych krajnách sveta.

Je zakladateľom a prezidentom občianského združenia PRIATELIA TALIANSKEJ A SLOVENSKEJ KULTÚRY, ktoré organizuje a propaguje ekonomické, podnikatelské, obchodné a kultúrne aktivity medzi Talianskom a Slovenskom. 

 

 

UDELENIE ŠTIPENDIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2010.pdf

 

UDELENIE ŠTIPENDIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2013.pdf

 

UDELENIE ŠTIPENDIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014.pdf

 

VYMENOVACI DEKRET MINISTRA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.pdf